Allmänna villkor

Beställning Hund-ID

För att säkerställa att ingen annan beställer kort med din hunds uppgifter måste du som beställer Hund-ID kortet vara registrerad ägare för hunden i Jordbruksverkets ägarregister.
Registrerad ägare framgår alltid på Hund-ID kortets framsida.

Hund-ID Kontaktkort
Hund-ID Kontaktkort

Registrerad ägare kan även göra beställning till annan person i hushållet eller någon som ofta har hand om hunden. Den personen kallas Hundansvarig och uppges på kortets baksida.

Kontaktkort bak
Hund-ID kontaktkort info

Registrerad ägare kan själv vara Hundansvarig och framgår då både på kortets fram och baksida. Kontaktpersoner måste ha gett sin tillåtelse till publicering på kortet.

Det är registrerad ägare som ansvarar och bekräftar i beställningsformuläret att kontaktperson/erna tillfrågats och gett sitt medgivande.

Kortet tillverkas efter betalning och bekräftad prenumeration på Tass - hundnotiser ifall du valde det alternativet.

Ingen återbetalning görs på utebliven leverans ifall Hund-ID kortet efter kontroll mot Jordbruksverkets obligatoriska ägarregister inte överensstämmer med beställningens ägarnamn och hundens uppgifter.

Vid bildköp

Uppmärksamma på att köp av bilder oavsett privatperson eller företag ger användarrätt av bilder och inte äganderätt. Bilder till företag gäller Royalty Free (RF) licens. Det innebär obegränsade publiceringar i det egna mediet. Reklambyråer som köper bilder till kunder gäller RF bilden hos den enskilda kunden, publiceras bilden hos olika kunder måste ny beställning göras oavsett pressbild eller Royalty Free (RF) licenserna.

Privatpersoner får skriva ut egna kopior och lägga upp bilden på sin hemsida, fotografens namn ska alltid presenteras i eller intill bilden. Bilden får inte säljas vidare, överlämnas till tidning, media eller på annat sätt föras vidare utan Internetfotos tillstånd.

Fotografens namn skall alltid stå vid eller under bilden då den publiceras. Beställaren får inte sälja eller distribuera bilderna vidare. Du får inte producera material som till stora delar bygger på bildarkivets bilder, exempelvis: vykort, almanackor, bilderböcker, bildspel och annat liknande material utan fotografens medgivande och tillstånd, se även upphovsrättslagen.

Priserna i album och gallerier presenteras exklusive moms. Bilderna levereras direkt efter betalning via Paypal alternativt efter överenskommelse vid faktura, kontakta Internetfoto.


Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sina bilder och gäller både digitalt och analogt. Att alltid fråga fotografen först när en bild ska användas är därför en bra tumregel.

Följande 10 punkter ger besked om vad som gäller vid användning av bilder.

1. När du beställer en bild genom ett uppdrag eller från ett arkiv köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang eller under en bestämd tidsperiod. All övrig användningsrätt – upphovsrätt – är alltid upphovsmannens.

2. Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla det digitala originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen. Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess, men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.

3. En bild får bara användas på det sätt som du har kommit överens och avtalat med upphovsmannen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på Internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först godkänna ändringen.

4. Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt till ny ersättning vid återanvändning. Om inget annat är överenskommet. Avtalet gäller per företag, kund, verksamhet eller specifika projekt.

5. Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas samt färgkorrigering för stämma med tryckning. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till åtgärden i förväg.

6. Upphovsmannens namn ska alltid anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden.

7. Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användningen av bilden, får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd, när du använder bilden. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringsskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

8. Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår. Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret.

9. Om upphovsmannen har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas godkännande från dessa för att bilden ska få användas i reklam eller i digital form. Förutsättningen är att personen/personerna på bilden är identifierbara och framträdande på bilden. Ett godkännande från en avbildad person måste vara uttryckligt. Det innebär att personen måste ha lämnat godkännandet aktivt och helst skriftligt. Glöm inte bort att det är du som bär ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används. Försäkra dig därför om att ett godkännande från avbildad person finns vid uppdrag och om fotografen inhämtat sådant godkännande för arkivbilder.

10. Press och RF (Royalty Free)
RF köpare har möjlighet att i den egna verksamheten använda bilden så många gånger som önskas, utan tidsbegränsning.
Om det är en reklambyrå som köpt bilden så hör licensen till den kund som reklambyrån köpt bilden för och inte till reklambyrån, vilket innebär att reklambyrån inte kan använda samma bild åt flera olika kunder.
Pressbild är engångspublicering och skall därefter raderas och måste ombeställas ifall återpublicering önskas göras.

När det gäller bilder som innehåller konstnärligt verk eller varumärke så ansvarar kunden för att inhämta nödvändiga tillstånd samt betala eventuella ekonomiska krav som upphovsrättsinnehavaren till verket/varumärket kan tänkas ha innan publicering. Internetfoto ansvarar inte i något fall för ekonomiska krav med anledning av rättigheter eller restriktioner bundna till personer, varumärken eller andra motiv på använda bilder.

Tvist

Internetfoto vill alltid hitta lösning på eventuella problem som uppstår. Om en tvist mot all förmodan skulle uppstå följer Internetfoto alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Avslutningsvis

Internetfoto använder cookies för att webbplatsen ska komma ihåg de inställningar som gjorts vid ditt tidigare besök. Cookies är en textfil som lagras på din dator för att sedan hämtas upp av servern när du återvänder till webbplatsen. Cookies är nödvändiga för att ditt besök på Internetfoto.se ska fungera så bra och smidigt som möjligt.

Dela till ditt nätverk